Members

Members(Japanese)

Faculty

ISHIDA Fumihiko

Students

TAKAHASHI Ryo

KADOGUCHI Masatsugu

TACHIYAMA Ruka

NUNOMURA Katsumi

KIMURA Ryoichi

SHIOJIMA Rikiya

SUGIBAYASHI Koki

TERASAKI Yuichiro

NOMURA Sei

HASHI Kuroudo

YOSIHKADA Atsuhiro

Past members

Alumni

2021 EBI Hidetake

2021 KUBOTA Taichi

2021 MAEDA Kazuki

2020 AOKI Kaito

2020 SUGIMURA Aito

2020 HORIE Shunpei

2020 MORIMOTO Haruki

2019 URAMOTO Yuta

2019 WAKABAYASHI Shun

2018 WATANABE Eri

2018 YOSHIMOTO Tamon

2017 MATSUURA Takaaki

2017 KATSUDA Miyu

2017 NAKADA Taisei

2017 MATSUBARA Shota

2015 FUKUZAWA Ryota

2015 WAKATA Koki

2014 MASAKI Yuto

2012 FUJIMURA Yoshiki

2012 TSURITANI Yoshitsugu

2012 HIRANO Hiroyasu

2012 MIYAKOSHI Ryo

2011 UEDA Akihiro

2011 KUSA Akihiko

2010 AOKI Toru

2010 OHMURA Kazuki

2009 UENO Musashi

2009 KONDO Naoto

2009 FADLIL Muhammad

Thesis